“SOUNDIDO” musica per Daniele

Concerti di musica live in memoria di Daniele Di Domenico, Terme Club Bagno di Romagna. (Mat da Sgun, Mazapegul)